2021. január 10., vasárnap

02. Haladj sorrendben! Ez a 70 - 89. // írta T. Zselenszky T.

 Őrül állok léteimben és életemben is, hogy gondoskodásban, szeretetben, bölcsességben, minden időben a napsugaruk legyek, esőjük legyek, holdsugaruk legyek, felhőjük legyek, csillaguk, szellőjük legyek, igazuk, szeretetük, örömük, vigaszuk, erejükkel erejük legyek. Amikor létezem, így lehet, amikor élve élek, így lehet. Szabadságotokban áll elfogadni e szövetséget és nem elfogadni azt.

 

ʘ

 

— Száraz út és nedves út. Isten a semmiben, Isten mindenben. Két fő- és sok másik mese maradt fenn a hagyományban. Amit eddig leírtam, édes nemzetem és szeretett emberiségem, most ezek alapján is átgondolom és átgondolásra ajánlom. Azt, hogy mi az ember, nagy kérdések tükrében vizsgálhatjuk legeredményesebben, de ha nemtelen tükrözés után nem töltjük meg a látványt nemességgel, lélekkel, értelemmel, akkor nem jutunk eredményre. E nagy kérdés például, hogy mi a teremtés? Mi az ember a teremtésben? Minek szánták? Ehhez képest mi lett belőle? Valamint lehet-e belőle az, aminek szánták? Hogyan lehet belőle az, aminek szánták? És mi lesz belőle?

Van kérdés, amire újabb kérdés a válasz, részben. Ha elemi szinten minden ugyanabból áll: atomokból, elektronokból, űrből, akkor mi tesz különbséget, mitől lesz ember az ember, és ilyen és olyan és amolyan? Ha az egész emberiség atomjai elférnek egy kockacukornyi területen, mi tölti ki a fennálló, többi részüket? S mi vezérli, mozdítja, élteti a többi részünket, miféle céllal?

Az említett két fő mese a hagyományban csupán támpontok, amelyek köré egész vallások telepedtek. Az egyik ilyenben Isten szeretetből teremtett mindent, és benne az embert is, de az megromlott, és aztán az újratisztításához megad mindent, de az embernek magának kell akarnia és alkalmaznia azt, hogy megtisztuljon. Ezt a szándékát keresztséggel, alámerítéssel, beavatással, egyéb sok más módon jelezheti. E megtisztuláshoz azonban gyenge, ezért az Isten őt még meg is váltotta, de ezt a kegyet sem fogja fel és fogadja el, mert kötelezné arra, hogy kiegyenesedjen, és meg is maradjon az egyenességében. És az ember lusta kiegyenesedni is.

A másik mese szerint pedig az embert nem az Isten teremtette, hanem sokadlagos teremtettek teremtették, de benne azért az Istenből van az eredeti szikra, a lélek. Az ember így eleve tökéletlen, de benne él mélyen a tökéletes Isteni lélek, és amikor abba helyezi tudatát, akkor tökéletessé lesz. Ha ebben meg is marad, akkor már cselekedeteiben is Istennel egyként cselekszik, így a tökéletlen teremtést maga a teremtmény teljesíti be. Megváltott tökéletlenek, akik a tökéletesedésük által aztán megváltják tökéletlen teremtőiket. Ez a két fő mese. Mindegyikben minden körbeér. Az elme szerint az idő illúziójában és az út illúziójában, a lélek szerint pedig teljességben, önmagában pulzálva. Az Egy Abszolútum Élet és Világosság pedig mindeközben és végig és örökkön szeret. Árad, fogad, világol és éltet. Pártatlanul, részrehajlás nélkül. Ahogy az édes hitvesem mondja: „Az ember paradoxonok egysége, valóságos csoda. Az összes kérdés és válasz egyszerre." És valóban. Van-e egy testben létező szörnyeteg és szent az emberen kívül? És vajon szent, aki szörnyeteggé lehet, vagy eleve szörnyeteg, aki szentté lehet? És, hogy egyszerre mindkettő, és azonos térben mindkétféle is, az veszélyessé teszi. Minden rendszer legkisebb elemének is megvan a helye az „üzemben" és megvan a helyes működése, amely természetszerű. Vajon az ember az egyetlen, aki képes arra, hogy ne ezt a természetszerű, helyes üzemet teljesítse? Mert ha amit most teljesít, a helyes üzeme, akkor az ember egy dagadt vírus csak. Ha viszont nem egy dagadt vírus, akkor nem ez a helyes üzeme, amit épp teljesít. Van más lény is, amely nem a természetes üzemét teljesíti? Még nagyobb kérdés, hogy legvégső értelme és célja szerint természetes-e a természetellenessége? Mi a szabadság, hanem a tökéletesség és annak lehetősége? Mi a tökéletesség, ha nem a Teljesség? És tökéletesség-e az, amelyből hiányzik a hiba, a semmi, a bűn, a vétek és természetellenesség?

A tökéletességből semmi sem hiányzik. A semmi sem hiányzik, és a hiba sem hiányzik, különben nem lenne szabadság és teljesség. A világnak nem kell mindenáron léteznie, csakis addig, amíg fenn tudja magát tartani úgy is, hogy a szabad akarat törvényét tiszteletben tartja, és amíg az Életért létező Élet képes lenni. Kilégzés, belégzés, és újra, számtalanszor, megint ugyanígy, kicsiben is, nagyban is. Világok teremnek, és amelyikükben az anyag győz a lélek felett, azok elillannak. Amelyekben pedig a lélek lelkesíti át az Egészet, azok mindenükben, mindenestől győzve győznek. Egyikből kiszorul az Isten, és az anyag megsemmisül. A másikban átszellemül az anyag, és Istenné válik ismét. Kilégzés, belégzés. Iskola, börtön, próbatétel, tapasztalás, élmény, tanulás, tanítás, szeretetből eredő-, szeretettel élő- és létező, szeretetbe térő világok, amelyek értelme az elmében ezerféle, és mégis semmi, a lélekben pedig egyféle, és mégis minden. Az Egy Élő Abszolútum a megnyilvánulatlanságból kiáradt, és dalából világok születtek, születnek. Ezekbe is kiáradt, kiárad, s a világai vége, hogy átszellemülnek, belülről átizzanak, felfénylenek, átvilágosodnak és istenivé nemesülnek. A legrosszabb, legsűrűbb anyagival kezdődnek létezni, és a legfinomabbal tetőznek, egyszerre létezve és Élve. Az Élet kiárad, anyagot rezeg, anyag rezdül, nyüzsög, minden Élet köré. Ez az anyag próbálja nemteleníteni őt, ő pedig áthatja, nemesíti az anyagot. A kisebb képen a természetellenes nem természetes, de a legvégső, legnagyobb, teljes képen a természetellenes is természetes, csak időleges. Mert a kis képen nem látható a végső értelme, de a teljes képben látható és érthető. A régiségben úgy ábrázolták a világnak a mozgatóerejét, mint szarvast, lovat, bárányt, amelyeket felfal egy mitikus lény, griff vagy ilyesmi. A létben a szülői önfeláldozás minőségének jelképei ezek. Azt üzenik, hogy a világ, a bolygó, a lét, egy Anya, Atya, egy szülő, aki/amely az élete, szenvedése, testi épsége árán is kineveli a szörnyből a szentet. Az Anya-föld és az Atya-ég a legszeretőbb szülők. Ha és amikor jó véget ér mindez, akkor nem kell mindezt az élete árán művelnie, de ha szükséges, akkor úgy is végigviszi. A megigazulásra való restségünk, amely rossz gyermekeivé tesz bennünket. A bölcsességre, kiegyenesedésre való restség, ami hálátlan kölykeivé tesz bennünket, pedig jó gyermekei is lehetnénk, és az ő boldogsága a mi még nagyobb boldogságunkat hozná. Mikor gyerek voltam, azt kérdeztem, „hogy lehet, hogy a felnőttek nem tudják, amikor én, a kisgyermek tudom, hogy hogyan kellene jól, helyesen, igazul, a világ jó gyermekeiként élnünk?" Azóta is ez a kisgyerek vagyok, és ugyanazt, ugyanazért kérdezem, de az emberek utálják azt, aki emlékezteti őket a mulasztásaikra és a bűneikre. Elfordulnak attól, aki szavaival kizökkentené őket a fotelből és a színházból. Ha pedig nem tudnak nem ránézni, akkor rágalmazzák, bemocskolják, nevetség tárgyává teszik, ellehetetlenítik, hiteltelenítik vagy megmérgezik, esetleg „balesetet” rendeznek a megölésére. Ő verseket ír, dalol, könyveiben szól, személyesen felszólal, és megtapsolják, hogy ne kelljen számot vetniük és -adniuk. Értelmezik, hogy ne kelljen beismerniük. Elemzik, hogy ne kelljen szembenézniük. Kritizálják, hogy ne kelljen a fotelükből felállniuk. Elűzik, ignorálják, hogy ne kelljen felegyenesedniük, tevékenyen gondoskodniuk, szeretniük, időt-, figyelmet áldozniuk. Fizetnek, hogy égi, szakrális, valóságos, szerelmetes király helyett olyan vezetőik legyenek, akiket okolhatnak mindenért, ami a saját lustaságuk, tompaságuk és mulasztásuk következménye. Azért működtetnek és tartanak fenn politikát, hogy azt okolhassák a közélet ocsmányságáért és a világ bajaiért, míg ők maguk, akik a bajok valódi okozói, megmaradhassanak a kényelmes rothadásban és a bolygó felfalásával tölthessék az idejüket. A nép „utálatos képnek" lenni fizeti a politikusokat, a politikusok pedig jól megfizettetik velük az árát. A politikusok vállalják, hogy az emberek lustaságát ellenjegyzik, az emberek cserébe elnézik nekik, hogy feltúrják a világot, és a lyukat teleszemetelik. Oda-vissza cinkossági szerződés mindez. Mindkét fél a romlás és pusztulás és kín és tompaság és butítás és ámítás cinkosa, szolgálója. És mindkét fél életellenes és undok módon a világ romlására, elmulaszt jó gyermekké válni, igaz embernek lenni és maradni.

Kisgyermekként sajnáltam az embert, mert azt hittem, hogy nem tudja, vagy buta, és azért nem cselekszik jóságot, igazságot, egyenességet, szeretetet. Aztán megláttam és megtudtam, hogy az emberek nem buták, nagyon is intelligensek és nagyon is tudják, milyenek lehetnének, és mit kellene helyesen tenniük, és hogyan kellene helyesen cselekedniük, csak épp nem akarják. Az emberek, a politikusok, a vezetők, a parancsnokok, az igazgatók nem buták, hanem lusták és önzők. És önzésük, lustaságuk oltárán feláldozzák az emberiséget, a Földet, de még az Istent is. Kisgyermekként is kérdeztem, és kérdezem most is, huszonötezer-kilencszázhuszonhét éves gyermekként: ki szerint nagyobb szabadság a lustaság, mint a Teljesség? Mindenkivel szövetséget kötök, hogy védelmező-segítője legyek létben és Életben. Annyiszor hetvenkét évig és három napig, ahányszor csak szükségük támad és elgyengülnek a lélek dolgaiban. De csak azok kötnek velem viszont szövetséget, akik felismerik, hogy a lustaság nem valós szabadság, és az egész lét nyomorba és pusztulásba rántója, és csak a felegyenesedés, megbocsátás, szeretet, gondoskodás, bölcsesség, megvilágosodás, Világosság, Élet és az Egy Abszolútumban élve élés az egyetlen valós szabadság. Ha még ebben a létemben szívet emeltek velem, úgy még a létetekben megtudja a világ, hogy milyen a virágzás. Ha csak létem után, az Életemben emelitek a szíveteket és szavaitokat és cselekedeteiket a jóba, szeretetbe, valóba, akkor csak az összeomlása után.

 

ʘ

 

— Krisztus az Ember, Buddha az Ember, etc. mi pedig a lehetőség az Emberre. Mindenki hitét tiszteljétek! Mindenki kiváló próféták, tanítók híve, akik a Valóságot keresték, és a szavakkal elbeszélhetetlenről próbáltak mégis szavakkal beszélni. Sikerült, ahogy sikerült, egyszer távolabbról, egyszer közelebbről. Sikerült, ahogy sikerült, ahogy a nyelvük, az intellektusuk engedte, ahogy a tiszta kép a személyiségükön átszűrődött, olyanok lettek a példák. Az egyik hadvezér volt, a másik szent. Volt, amelyik hadvezér is, meg szent is. Volt, amelyik fiatalon hadvezér, és öregen szent. Azért ismétlem magam, mert a problémák sokfélék, a megoldás egyféle. S ha sokfelől közelítek is, mindig ugyanabba érkezem, ezért muszáj ismételnem. Legyetek hát hadvezérek is, szentek is egyszerre! Erőtökben legyetek kegyesek, ne gyengeségetekben, mert a gyengeségben kegyesség gyámoltalanná, a gyámoltalanok pedig kiszolgáltatottá teszik a nemzetüket! Ám ne legyetek kegyetlenek, hanem szentek a ti bölcsességetekben, és emeljétek fel ellenfeleiteket is, hogy elmaradjon a háború! Nem győzelem a halál általi, sem a kényszerítő és elnyomó győzelem, csakis ha ellenségből olyan bölccsé emelitek az ellenetek támadtakat, hogy azok bölcsességünkben ellenségből barátaitokká nemesülnek. A megkötés nem győzelem, csakis a feloldás győzelem. A kényszerítés méltatlan, és nem ajándék. Csakis a szabadság lehet, és a gondoskodó szeretet lehet ajándék. Örvendhetnek azok a vallások, amelyek prófétai pártatlanul, személyiségüket félretéve írták, amit a Szentlélek sugalmazott nekik. Akik ilyen tiszta pártatlanok által jutottak kinyilatkoztatásokhoz, reményt, biztatást, bölcsességet, útmutatást kaphattak, és vallásuk is gyógyította a világot. Akik azonban olyan prófétáktól kaphattak csak kinyilatkoztatásnak látszó írásokat, akik a személyiségük szűrőjén át beszennyezték és eltorzították az igazságot, azok csak szabályokat, félelmeket, vágyakat, szenvedést, és nem működő parancsolatokat kaphattak, és így a vallásaik sem az Élettel, hanem az életellenes minőségekkel egyként rontották meg a világot. Mindnyájuk minden vallását tiszteljük, és mindnyájukat testvérként szeretjük. Nem kérjük azt, hogy hagyják el a vallásaikat, csak ajándékba adjuk nekik azt a kinyilatkoztatást, amely által kiteljesíthetik egésszé és élővé a vallásaikat. Ajándékba adjuk, és nem kérünk semmit cserébe. Ha nem akarják, nem épülnek általa, ha azonban elfogadják és épülnek, építenek általa, vallásaikat azok abszolútumaivá szabadíthatják, korlátaik és hibáik közül kiemelhetik, és vallás felettivé teljesíthetik. Nem kell elhagyjátok vallásaitokat, csak magatokban többre adhatjátok azokat, ha bölcsességetekben ekképp határoztok. Semmit sem lehet megszüntetni pusztán akarattal, kényszerrel, ártással, és semmit sem lehet megváltoztatni kevesebbel, mint amit megváltoztatni szándékoznánk. Csak ami bölcsességében, szabadságában önmagát többre adja, mint amilyen eladdig volt, az változik meg ténylegesen. Semmit sem tehetek vagy kérhetek tehát, hiszen hatástalan lenne. Szükségtelen a félsz, a harag is, hiszen csakis rajtatok áll, mit éreztek és láttok és ismertek fel igazságnak, valóságnak, teljesebbnek, kiteljesítőnek, többre adónak, felszabadítónak. A Jóisten mindenét beleadta a teremtett világokba, mégis megnyilvánulatlan. Krisztusban és a többiekben nyilvánult meg, hogy üdvösségünk legyen. „Bármi jóra adjuk magunkat, ha szükségetek van ránk, ám ha nincs szükségetek ránk, nem kell törődnötök velünk” — mondhatnák — „szeretettel adjuk felmutatásunkat, de az csupán ajándék, és rajtatok áll, hogy elfogadjátok vagy nem fogadjátok."

Tömeg-megvilágosítás, tömeg-megvilágosodás nincsen. Csakis személyes felismerések vannak, és megvilágosodott személyek, akik már alkothatnak megvilágosodott tömeget is. Azok azonban már nem tömegek lesznek, hanem nemzetté nemesülnek, és a nemzetté nemesült népek az emberiséget szeretetben alkotják. A bölcs- és szerető, önmagukat többre adó és abszolútumukba teljesedett népek, irányzatok, vallások, személyek, rendszerek, filozófiák, bármik, jó szomszédokként, majd családként, egy nagy test egészséges szerveiként, mégis egy nagy emberiség-testként szeretetben, bölcsességben, gondoskodásban szervezik társadalmukat, és élik a közéletet. Jószomszédi létezésük következményeként nem természetromboló, nem kizsákmányoló, nem életellenes, hanem éltető, gyógyító, emelő, szerető, gondoskodó közéletet léteznek.

Mondd el, ki az istened, és megmondom ki vagy! Mutasd, haldoklik-e miattad a világ, vagy örvend és virágzik, és megmondom kik a prófétáid, kik az isteneid! Ha pedig ennyire nyilvánvaló az igazság mindezek ügyében, hová is helyezed magad?

 

ʘ

 

— Ebben a létemben, néhány évvel a mostani előtt, megjelent egy milliárdos ember, és kihirdette, hogy egymillió pénzt ad annak, aki kidolgoz egy olyan gazdasági-, társadalmi-, alternatív rendszert, modellt, amely megmenti a bolygót a környezeti katasztrófától, de lehetővé teszi, hogy az emberek ne nagyon kelljen, hogy megváltoztassák a módszereiket, és ne nagyon kelljen megváltozzanak. Már örültem, hogy valakit érdekel a megoldás, aztán a pályázati leírásból kiderült, amire számítani lehetett: csak egy ripacskodás maradt az egész. Mosta kezeit, ő megtette azt, ami tőle telt, millió pénzt fizetett volna, de hát senki sem írt olyat, amilyet kell, akkor nem rajta múlt, rajta nem múlt, hogy kipusztult minden. Semmit sem tenni, és alibit venni, ez is csak ennyiben maradt. Felkaptam a fejem, azért mégiscsak meg kellene mutatnom, hogy bár sok feltételnek nem felelne meg, hiszen nem támogatná a kapzsiságot és lustaságot és önzést, de létezik az a világnézet, vallás feletti vallás, tudomány feletti tudomány, amelyet keresnek. Illetve keresniük kéne annak eljátszása helyett, hogy keresik. Jellemző példa ez a sumákoló, kibúvó, kezeit mosó, kimagyarázó, kifogást kereső, mellébeszélő, felelősséget valójában sosem vállaló, kifelé tetszelgő, álszent, de belülről önző és gyilkos és rabló és csaló és hazug mentalitásra. Ez a mentalitás sosem áldozna az életért valódi áldozattal, ez a mentalitás másokat áldoz fel, hogy azt mutassa, milyen önfeláldozó. A szavazatokért ígérő, és fotózkodó-pózoló, hízelgő politikus fajta ez is, aki a szavazatért akármilyen köpönyeget százezerszer forgat, hogy a hatalma és pénzre megteremjen és megmaradjon. Eljön, aki ingyen eteti majd a Földet, de azt is csak hét évig fogják békével megköszönni, mert nekik a hatalom kell inkább, és nem a jólét, az étel és lakhatás. Kevés nekik, hogy jól szórakoznak. Zavarja majd mindet, hogy mindenki ehet-ihat és lakhat, hiszen úgy nem hatalmaskodhatnak ezek felett. A hatalomért adományoznak, hogy tartozzanak nekik, és szót fogadjanak. Azért visznek bűnbe, hogy zsarolhassanak és használhassanak. Csak a cinkosban bíznak meg, és megölnek, ha nem leszel cinkos. Maguk javára építették a rendszergépet, de már az használja őket, és kiiktathatatlan. Hasonló a kerékhez, amely már magától forog, és csak az alkotói tehetnének a küllői közé bármit is, hogy megakasszák. A vállalatok életre keltek, és felzabálták a világot. Tulajdon vezéreik sem tudják megállítani őket. Amelyik meg akarta volna, kiváltották egy olyannal, aki nem. És mindig volt olyan elég, aki nem akarta megállítani.

Az emberek egyénenként Jézust kiáltanának, de tömegként Barabást kiáltanak. Ez a Barabás-szindróma. A kormányok mögött nagyvállalatok vannak, a nagyvállalatok gólemekké lettek, a személyek bennük élő bolygót kiáltanának, de az elszabadult üzem, tömeg, gólem, entitás profitot kiált. Az igazgatótanácsban az emberek átállhatnak a bolygó oldalára, de lecserélik őket. Mindig lesz a helyükre valaki. Gólem. A vallások is ilyen gólemek, intézmények lettek. Egy pap személyként megnyílik, de az intézmény visszahúzza, és összezár. A szent könyvek, dogmák, önmagukban nem ártanak. Egy személy, szülő vagy a személy saját szűrőjén át helyükön kezelhetőek. Egy szülő, egy személy, egy pap külön ezt meg tudja tenni, intézményként azonban nem tudja. A papok intézményként végül mindig a híveket fogják inkább elárulni, mint a gólemet. Az emberek egyénenként Jézust kiáltanának, de tömegként Barabást. Az ember szabadságharcának egyik nagy megmérettetése, hogy a tömegben egyén tud-e maradni, olyan egyén tud-e maradni, aki Jézust és nem Barabást kiált?

Mennyire vagy jelen a saját életedben? Mennyire vagy gólem, és mennyire vagy önmagad? Harminc százalék a hetven százalék fölött, amiről nem beszélünk. Kiszólás, amikor egy színdarab előadása közben a színész nem karakterként, hanem színészként a közönséghez közvetlenül szavakat intéz. Az én szavaim e találkozón ilyenek. Minden elmélet volt már. Vannak igen ötletesek, népszerűek is, és össze lehet rakni belőlük egy nagyot. Ha valaki veszi a fáradságot, és összerak egy ilyen nagyot, egy jó film lesz belőle, amely egy utolsó nagy próbatételt mutat be, amikor az emberek megtudják, hogy szimulált multiverzumban léteznek, mindenki ugyanazt a korszakot éli át, és bemutatná azt is, hogy erre hogyan reagálnak. A film, amelyben megtudják, hogy létezik túlvilág, és erre mindenki öngyilkos lesz, vajon igaz volt-e? Milyen a valóság, mi a valóság? Ékzárak, csillagképek, korok, mindenki az utolsó időket kell megélje, a szingularitás előtti utolsó próbatételeket. Sosem volt múlt, atyáink, anyáink, nagyanyáink arra ébredtek egy napon, hogy vannak emlékeik, de azok nem valódi emlékek voltak. A szimulált multiverzum az intergalaktikus felsőoktatás, kinevelés része; az iskola magas foka. Ebben a filmben jönne valaki, és azt mondaná: legyetek tiszteletreméltók, és tiszteljétek egymást! Ilyen lenne a film. Milyen lenne a valóság?

Nézem, a plakátokon ki van írva, hogy Isten frekvenciája: „963Hz God's Own Frequency”. Miért? Nem minden frekvencia Isten frekvenciája? Ott állt a Sátán az elején, és megkörnyékezte Istent, hogy légy szíves add el nekem az egyik frekvenciádat, esetleg egy kivételével az összeset, hogy csak az az egy maradjon neked? Vajon mit tudott volna a Sátán felajánlani, hogy az üzlet megérje a Jóistennek? Mondta, hogy nézd, tudok adni érte ezt, meg azt, vagány cuccokat? Mi az, amiből hiánya lehetett annak, aki maga a teljes világ? Maximum az bánthatta, ami a Sátánból hiányzott. Ez az üzlet nem jöhetett létre. Helyette inkább működni kezdett a Sátán, és működése sikereként a tudatot a lélek valóságából az elme téboly-, és illúzió világaiba kábította, veszejtette, és abban tartja minden módszerrel, amivel csak tudja. Valódi hatalom nem juthatott; kieszközölte magának annak látszatát, és múlandó mását, amelyet ezzel tarthat fenn. Minden frekvencia Isten frekvenciája, ám a leginkább az „övé" mindaz, aki ő maga; a minden mélyén húzódó, és mindent éltető rezzenetlen Egy. Minden más csak sátáni próbálkozás, a bűvész hadonászása, hogy legyen illúzió, és illúzióhatalom. Továbbgondolva: semmi sem Istené, minden Isten. Amiről a Sátán mást hisz, hitet el, az is Isten. Amit a Sátán kreált, legvégső soron az is Isten volt, van, lesz. Csak a kábák nem tudják, hogy így van, ezért eszközöl ki, és tartat fenn kábaságot. Ha van Sátán, így lehet mindez.

A katar nép, meg még több rokon vonal úgy tartotta, hogy van, és minden anyagi a Sátáné, de minden mélyén ott a rabul esett Isten. Minden anyagi oka, okozója, legmélyi lényege, lelke, szelleme, esszenciája az Istenből egy eredeti darab, szikra, és minden anyagi, amely ezt magába zárja, a sátáni fortély terméke csupán. Azt mondták, az anyag ördögi, a lélek isteni. Ezért a katarok azon igyekeztek, hogy a rabul esett Istent az elme tébolyának illúzió-világaiból a lélek valóságára, az anyag börtönéből a tiszta Világosság- és Élet-szférák mennyére felszabadítsák. A saját magukba zárt isteni szikrát is. Azonban egy valamiben tévedtek; az anyagot nem leépíteni, nem megsemmisíteni vagy vádolni, bántani, megtagadni kell, hanem átszellemíteni, átlelkesíteni, sátániból istenivé visszaminősíteni! Felkiáltójel. Ezt vallotta a magyar néphagyomány ess. Az alkímia úgy mondta, hogy a materia primából materia benedictát kell kreálni. A Jóisten kétféleképpen és mindenféleképpen győzedelmeskedik. Az egyik módja, hogy eleve győzedelmes és Önmaga. A másik módja, hogy áldozatul adja magát a legvégsőkig, a legutolsó mozzanatig is, amikor, amelyben az utolsó tőle elfordult, eltávolodott megnyilvánulás is átszellemül, és visszaminősül teljessé, örökké, végtelenné, valóvá, Életté, Világossággá, Eggyé, Istenné. A lélek köré „sárkánytest" nyüzsög, települ, de a végén nem a sárkányság, hanem a lélek valósága győz, és átvilágolja, átminősíti, visszateljesíti a testet. Ébredés befelé-felfelé, átszellemítés, átlelkesítés kifelé-lefelé. A világok története, hogy minden megterem, ami megteremhet, majd az Örök áldozatot vállal az efemerért, hogy az, ha már meglett, ne vesszen el, hanem visszaminősüljön a legteljesebbé. Ha egészség van, a legkevesebb szükséges terem meg, és nem a legtöbb lehetséges. A kallódást hívják sátáninak, az áldozathozatalt, és átlelkesítést isteninek. Az Örököt isteninek, a bepróbálkozást sátáninak. A szenvedőt isteninek, a kínzót sátáninak. Sorolhatnánk. Az én népem őseinek világnézete ezért volt „szerelemvallás". Úgy szerette Isten a világot, hogy nem fejbe lőtte, hogy az ne szenvedjen, hanem önfeláldozó szülőként ő szenvedett benne, hogy az ne megsemmisüljön, hanem átlelkesüljön, és kiteljesüljön. Ami nem szeretetből termett, átminősítette a szeretetével szeretetté, és szeretetté. A Sátánt is.

Frankó lenne egy, az e világmodell alapján írt könyv. Adódik, hogy kettő változata legyen. Az egyikben a titkos főhős maga lenne a Teremtő, aki korokon át, újra és újra kezdené a történelmet, és mániákusan a mindig elrontott verziókat korrigálná, de valahogy sosem sikerülne neki helyrehoznia az amúgy általa elrontott világokat. Időutazó istenség. Hős akarna lenni, de mindig felsülne, és ráadásul minden és mindenki szenvedne miatta. Már ő maga is. Milliárdszor indulna új menetekben renoválni, de mindig csak másként baltázná el az egészet, újra, meg újra. A végén megtébolyodna önmaga is, és úgy döntene, hogy az egészet, a számtalan próbálkozással egyetemben meg nem történtté teszi, és elfelejti. Ez az elme őrületének könyve lenne, és az aszerinti sztori. Izgalmas, szövevényes, ötletes lenne, de butaság. Jól eladható, de nem az igazság.

A másik verzióban, amely a lélek valóságának megoldását mesélné el, nem a Teremtő, hanem az Egy lenne a főhős, akiből termett a Teremtő is, és akit ez a Teremtő beleplántált minden teremtésébe, hogy az Tőle éljen. Érthető? Szóval, az Egy nem a Teremtő; az Egy Atya/Anya/Fiú és így egyben a Szentlélek Egy Isten, a Teremtő pedig az elsődleges termettek közül egy elsődleges élvező, aki úgy döntött, hogy „isten” akar lenni, de számára sajnos a világ már teljes volt, és kész, és volt egy valódi Istene is. Ez a történet arról szólna, amiről az elme őrületének könyve is, de a végén, váratlanul az Egyben ébredne minden, és az Egy is felébredne mindenben. Az elmetéboly könyvében nem lenne megoldás, és megsemmisülés lenne a vége. Egy gyilkos és öngyilkos istenpótló kínlódása lenne csupán. A lélek valóságának, az Egynek a könyvében ugyanaz lenne, mint az elmetéboly könyvében, de a végén bekövetkezne a meglepő és csodálatos megfejtés, megszabadulás, feloldás, kiteljesedés, beteljesedés, megoldás; az Egy közbelépésének eredményeként.

Hogyan történhetne mindez? Ha az író elmetébolyból írna, el sem jutna idáig, de ha mégis, az Egy benyitna a világba, és erőszakkal átminősítene mindent. Írni is kétféleképpen lehet. Ha az író lélekvalóból írna, az Egy benyitna, tanítást hagyományozna az igazságról, és a világra bízná, milyen ütemben minősül át azzá, ami lehet belőle, hiszen csak az igazságos, ami be nem avatkozik, csak az szabadság, ami mások szabadságát nem korlátozza, csak az hit, ami szabadon engedi azt, amiben hisz, csak az talál önmagára valóban, ami magától talál önmagára. Képesnek lenni csak látva látni, szeretetben, nem ítélve, nem ártva, a legtöbbet használva, gyógyítva a világot. A lényeknek fel kellene fogniuk a tanítást, bölcsességre kellene szert tenniük, el kellene fogadniuk ezt az isteni segítséget — megváltást —, és meg is kellene valósítaniuk az átszellemített lényt. Akik ezt megtennék, azok megeső szívvel odafordulnának a többiek szabadulásához segítségül. A Sátán is. Ha ezt a könyvet az elmetébolyban írnánk meg, nem tudnánk megírni a lélekvaló verziót is, csak az elmetébolyost. Azonban, ha lélekvalóban írnánk meg a könyvet, úgy tudnánk megírni a második, lélekvalós verziót, hogy nem hagynánk ki az első, elmetébolyos verzió megírását sem. Aki menny, abban hely van a pokol számára is; aki pokol, abban nincsen hely a menny számára. Érti, aki érti. Aki nem érti, nem éli… csak aki éli, az érti. Ilyen lenne egy olyan történet, amit nem az elme, hanem a lélek írna. Ilyen lenne egy olyan könyv, ami a legközelebb állna a tökéletes történet magában foglalásához. Írják meg a könyvet! Kívánom, hogy meg tudják írni, és meg is írják!

 

[...]
Méhdi azt választja, hogy nem írja le azt a harminc százalékot, nem mondja el azt a harminc százalékot. A film film marad, a könyv könyv marad, az elmélet elmélet marad. „Jézus adásban van, hölgyeim és uraim, a szimuláció elnöke…”

A Barabás-szindróma: az, hogy az ember által felélesztett, de öntudatra ébredt, elszabadult, öngerjesztő, önfenntartó gólemek túlnőnek rajtunk, és előbb szolgájukká tesznek, majd kipusztítanak. A vallás gólem, a tudomány gólem, a vállalat gólem, papokat, nőket, híveket, nemeket, végül minden individuumot visszaszippantanak és ráveszik, hogy a gépért elárulja az Életet és az élőket. És jön a Vízöntő, összemos, szétmos, a gyengéknek nem segít. A keresők „túltolják": a „túltolás" is gólem. Tudni kell megállni. Önvizsgálat! Ne ragadjon el a tömeg, a közvélemény. Mind gyenge, aki egy tömeggel szemben nem marad individuum, hogyha tudja az igazságot, és látja a Valóságot. Nem az erős, aki a tömeget irányítja a tömeg véleményét erősítve, hanem akit a tömeg nem irányíthat. Az előbb említett milliárdos tudta ezt, és tenni akart valamit. A nagy, tüzes, forgó kerék küllői közé be akart tenni valamit, hogy az egész gólem földbe álljon végre, és megmeneküljön a világ. Úgy félt azonban a többi ugyanolyantól, hogy a hirdetése végére félelmében még odabiggyesztette a feltételeket, amelyek mindenki számára nyilvánvalóvá tették azt, hogy nem fogja megtalálni. Akarta, de félt. Akarta, de fontosabb volt a póz, mint az eredmény, a halálba vivő nyugalmas út, mint az Életbe vivő kényelmetlen. A hirdetmény tulajdonképpen így is szólhatott volna: „Pénzt adok, ha megmented a bolygót, de az embert ne változtasd meg!” Eleve bukott produkció ez, hiszen egy valódi pályázat valódi lapjain az lenne papírra vetve az első száz pontban, hogy a megmenekülés alaplépése és kiválthatatlan, kihagyhatatlan mozzanata, hogy legelőször is az embernek kell mindenáron megváltoznia. A többi pontot ezek nélkül fölösleges is lenne firtatnia. Mintha azt szabná valaki feltételül, hogy a megmeneküléshez az összes fegyvert le kell szerelni, meg kell semmisíteni, és ehhez várja a tervezetet. De a leírásban van egy kikötése, hogy a Föld bolygón kell ezt megvalósítani, és hogy kizárólag az összes fegyver felhasználásával, felrobbantásával, kilövésével, alkalmazásával hajtható végre mindez.

Csodálatosan ocsmány fortély ez, és alakoskodás. Békét akar venni, de feltétele egy mindent kipusztító háború. Elhatároztam tehát, hogy megírom a leveleimet, és összehívom ezt a zsinatot, ezt a konklávét, hogy a milliárdos feltételeit ignorálva a pusztító tűzkerék-gépezeten kívüli, a küllői közé általunk beakasztható valós instrumentumot az Önök szívének ajándékul adjam, hogy majd amikor Önök hazatérnek, a népeik szívének is tovább ajándékozhassák. A gyilkos szörnyeteget, a gólemet, amely túlnőtt rajtunk, csakis belülről kifelé, és felülről lefelé lehet átszellemíteni, átvilágolni és feloldani. S a „jegyzőkönyvnek legyen szólva", kedves népem, nemzetem, magatokat pedig mindenekelőtt befelé és felfelé tudjátok megnyitni a Világosságnak, Életnek, Egy Abszolútumnak, hogy teljességetekben győzedelmeskedhessetek. Ezért írtam és mondtam el nektek mindent, amit írtam és mondtam. Semmit sem kérek tőletek, akkor is szeretlek benneteket, ha elbuktok, de nem tudtam tétlenül nézni, hogy remény és instrumentum nélkül vannak mindazok, akik meg akarják menteni, és meg akarják gyógyítani a világot.

 

ʘ

 

— A szegényeknek céljuk, hogy gazdaggá legyenek. Amikor gazdaggá lesznek, rájönnek, hogy ami hiányzott belőlük, az nem a gazdagság volt, ezért kétségbe esnek. Van, aki ilyenkor kegyetlen lesz, vagy beképzelt. Van, aki öngyilkos. Amikor a hegyen állsz, és nincs feljebb, de még mindig lyuk van benned annak a helyén, amit kergetsz, és nem tudod, mi az, akkor feladod, vagy azzal hencegsz álboldogan, amid van. Mindez azért van, mert nem tudod, mi hiányzik belőled. Azt hiszed, a pénz, de gazdagon is lyukas maradsz. Azt hiszed, a siker, de sikeresen is lyukas maradsz. Azt hiszed, a magasság, pedig az űrben is lyukas maradsz. Azt hiszed, a győzelem, a rekord, az élvezet, pedig a csúcsok után, a mondvacsinált ügyek után is lyukas maradsz. Saját magad hozod életveszélyes helyzetekbe, hogy az életben maradástól legalább érezz, de akkor is lyukas maradsz. Életveszélybe sodrod az egész bolygódat, hogy érezd, hogy élsz, hátha akkor megtalálod, de akkor is lyukas maradsz. Mert amit keresel, nem az, amiről azt hiszed, hogy az. Amit keresel, az a benső Égben van, amit keresel, a lélek valóságában található csupán. Amit keresel, a bölcsesség által lelhető fel, amit keresel, nem a szemed fogja látni, hanem a szíved. Amit keresel, a szeretet által élhető meg. A gondoskodásban fejeződik ki, a gyógyításban nyilvánul meg. A lyukat csak magasságok fölötti mélység töltheti ki. A lyukat csak győzelem helyetti áldozathozatal töltheti ki. A lyukat csak az önzetlen gondoskodás, a Világosság, a bölcsesség, a szeretet, az Élet töltheti ki. A hiányt, a semmit csak az Üresség teljessége töltheti ki, az elme tébolyát csak a lélek valósága egészítheti ki. Szeretni, embernek lenni, hálásnak lenni tanulni vagyunk ezen a világon, Isten szeretetéből. Aki nem hajlandó tanulni, lyukas marad. Ne maradjatok lusták, ne legyetek gyávák, gyakoroljatok! Ha erőtökben és bölcsességetekben lesztek kegyesek, és nem gyengeségetekben, a sebeitekből rózsák hajtanak majd. Ha a szülő tudná, hogy nem testtől lesz az élet, hanem a testtől csak a lét lesz, és minden az Élettől lesz, s nem a Földtől van az Élet, hanem az Élettől van a Föld, akkor a gyerek is tudná, hogy az egészség lélektől van, a betegség pedig az elmétől, és a külső-benső méregtől. A mérgezéstől ez sem védi meg, de könnyebben gyógyulna, nehezebben betegedne, és még akár gyógyíthatna is. Ha például egy egészséges társadalomban lennénk betegek, akkor könnyebben kijönnénk belőle. De így, hogy egy beteg társadalomban akarunk egészségesek, egészek, teljesek lenni, így a természetesség nehéz a természetellenességben. A szülők dolgát nagyban segítené egy egészséges, lelki-szellemi téren magas színvonalon álló társadalom, ami törődő, művelő, emelő, gyógyító és gondoskodó. Egy bölcs, gondoskodó, erejében kegyes, tevékenyen szerető közösségben könnyebb lenne minden. A szabadosság nem szabadság. A kielégülések nem töltik ki a lyukat, csak belelapátolják tüzelőként a világot. Az anyagi létezésnél nincsen természetellenesebb, de az Élet, amely annak eredője és esszenciája és oka és célja is, az a legtermészetesebb. Az esszenciális Élet maga a valódi természet, a természet abszolútuma, és az anyagi létezés valódi kegyelem. Az elég „erős" lélek képes rendezni az anyagot. Legfőképpen a finomság minősége köré rendeződik az anyag, és nem az akarat számít. Ami köré rendeződni lehet, aköré rendeződik is. A tehetetlen anyag természetellenes, materia prima. Az átszellemített anyag természetessé válik az abszolút természet által, materia benedicta. Az első említett nemtelenül teremtetett, a második említett nemessé teremtetett. Az Abszolútum Egy Élet és Világosság szeretete okozta a világokat, és rezzenetlen volta okozta a frekvenciákat. A frekvenciák rendezték a tereket, a terek és frekvenciák rendezték, szülték a formákat. A formák köré sűrűsödtek az anyagok. Az anyagok kölcsönhatottak és fajultak, rendeződtek, tükrözés, tükröződés szülte a nemtelen teremtődést, és lélek, Világosság áradta belé a nemes teremtést. Okozta és átnemesítette. Szülte és felnevelte. Alábocsájtotta és felemelte. A könnyű alászállt és elnehezült, majd feleszmélt és felemelkedett. A könnyű felemelkedett, majd alászállt ismét, hogy magában magával a világot magasba felemelje. Így vagytok Isten szeretetéből magatok is, és így működvén ti is megnemesíthetitek magatokat, és felemelhetitek a világot. A jegyzőkönyv kedvéért álljon itt, hogy Méhdi van jelen, Ruah, Dorullah, Al raheb El Abjad, Dydaskalos hisz bennetek, és szeret benneteket. Mindjárt elmondom, hogyan vészelhetitek át az összemosás- és tévesztés korszakát.

 

 

 

 

ʘ

 

— Különbségtevés, megkülönböztetés. Megkülönböztetés: őt utálom, őt nem. Különbségtevés: ők mások, de szeretem őket. Megkülönböztetni bűn. Különbséget tenni elengedhetetlen a bölcsességbe vezető úton. A tompák olvasatában a félelem a hit bizonyítéka. A hitre pedig a hatalomhoz van szükségük. Pedig aki csupán mások félelmén alapuló hatalmat birtokol, az önmagát csapja be, a világot pedig betegíti és pusztítja. A megkülönböztetés ide vezet, és csak a különbségtevésre való képesség vezet bölcsességre, amelyből megismerhető a szeretet és Élő hatalma, és amely gyógyítja és élteti a világot. Gazdagok akartok lenni, és mivel csak megkülönböztetni tudtok, de különbséget tenni nem, sosem éritek el a valódi gazdagságot, csupán a mások nyomorba taszítása árán érezhetitek kicsit az illúzió-gazdagságotokat. A gazdagság önmagában nem lenne bűn, csak az a gazdagság bűn, ami mások szegénységben tartásán alapul. Nem bántalak titeket, hiszen szeretlek! Nem foglak megfeddni, hanem segíteni szeretnék picit, hogy a világot kínzó gazdagság illúziója helyett a keresett valódi, isteni gazdagsághoz találhassatok. Ez a gazdagság nem mások szegénységén és kínjain, nem a világ betegítésén és megölésén alapszik, hanem mindenki gazdagsága. Nem határos és véges, hanem végtelen gazdagság. Miért érnétek be illúzió-gazdagsággal, ha kiteljesítő, felemelő, mindenki számára örömteli gazdagságot találhattok? Miért elégednétek meg félelem-alapú illúzió-hatalommal, ha lehettek a legteljesebb, legvalóságosabb hatalom ti magatok is? Sokadszor mondom: csak szív által lehetünk megszelídülve. A szív pedig emelkedik, s úgy hajol. Felfénylik, világol, s úgy szelídül. Felszabadul s megismer, szeret, és úgy azonosul. Szánva szeretlek titeket, ti különbséget tenni nem tudók, és siratom a világot, amit ennek okán a semmi étkéül, annak szájába lapátoltok. Új csillagkorszak kezdődik most, amely már halál és fennmaradás között késztet dönteni. Igen, dönteni, mert nem ő dönt majd, hanem mi fogunk, mi tudunk. Ő csak a kényszerű próbatétel, amelyet nem odázhatunk el, nem kerülhetünk ki, csak azt dönthetjük el — mint általában a próbatételek kapcsán —, hogy hogyan állunk meg benne. Az életellenes minőségekkel maradunk és kihalunk, vagy az Élettel tartunk és meggyógyulván gyógyítunk és fennmaradunk. Ezen a ponton túl csak olyan emberiség élhet és maradhat fenn, amely be- és kiteljesíti a nagybetűvel Embert, melynek lehetősége benne rejlik. Ez a korszak a kényszer, amelyben színt kell vallani, égiszt kell választani. Az Életet, a lelket, a szellemet, a bölcsességet, a gondoskodást, a szeretetet, a gyógyulást és gyógyítást kell választani, különben kihalunk. Az arkhónok kísérlete, hogy tökéletes teremtményeket hozzanak létre, sikertelen lett. A teremtmények azonban befejezhetik, és tökéletesedésükkel sikerre vihetik a sokadlagos sikertelen teremtést is. A teremtmény magát a legtöbbre adja és hagyja emelni az Ég kegyelme által. A kevésbe meghívja a legtöbbet, és megváltódik ő is és Teremtői is. A Teremtő létre segíti a teremtményt, a teremtmény életre adja magát, és életre segíti a Teremtőjét is. És mindnyájukat az Egy Abszolútum Élet és Világosság áradta-, éltette-, töltötte be, hatotta át, és fogadta vissza.

1 2 3 Egy. 1-ből 2, 2-ből 3, 3-ból Egy. Következmény minden teremtett és teremtés, de szándékos megváltás és megváltódás teszi értelmessé és valósággá. Kik a szülei az örökbefogadottaknak? Bizony azok a szülei, akik lélek szülei, akik a szíve családja lettek. A vérvonal semmiség a lélekvonalhoz képest. „Nem én szültelek, de a lelkemből, és a lelkem családja vagy. Nem a vérem, de a lelkem vonala.” Tegyetek különbséget, adjátok magatokat többre! Adjátok a tudományotokat, vallásaitokat, politikátokat többre, és a történelmeteket a hazugokéból az igazakévá váltsátok! Ébredjetek az elme útvesztőiből a lélek teljességébe, és szeretettel gyógyítsátok a világot! Fogadjátok el az Ég kegyelmét, mentsétek meg magatokat általa, s így váltsátok meg a Teremtőiteket is! Így tetőzzétek be a félbemaradtat, így legyetek végre valós, nagybetűvel Emberré, így teljesedjen be a szeretet tirajtatok, így váltsátok be mindenki és minden belétek vetett reményét! Így szellemítsétek-, lelkesítsétek át magatokat teljesen, és a világot, a teremtést is egészen! Így váljatok a Világ Világosságává, akiknek örvend a Mindenség!

A megpróbáló korszak neve Vízöntő. Szétfolyik, összemos, összekever, összezavar, téveszt, hogyha rosszul álljuk ki a próbát, és különbséget tesz, felfed, fátylakat ránt le, leleplez, megfürdet, megtisztít, világossá és érthetővé tesz, megkeresztel, kinyilatkoztat, egyértelműsít, ha jóra adjuk magunkat, és kiálljuk a próbát. Megkülönböztetés, ha az embert azonosnak kezelitek a bűnével. Különbségtevés, amikor minden körülményben legelőször is az embert nézitek, és csak utána bármi mást. Amikor nem az ember ellen, hanem az emberért és a bűnei feloldásáért cselekszetek. Ha az Isten maga nem így nyilvánulna meg felénk, már senki sem létezhetne itt. Ha az Isten így nyilvánul meg felénk, mi mennyivel inkább így kell megnyilvánuljunk egymás felé? Bocsássatok meg az embernek, és segítsétek feloldani a bűnt! S ha nem bűnökről lenne szó itt, úgy is először az embert tekintsétek, és ezred sorban a nemét, színét, származását, vallását! Gazdagot, szegényt nem az Isten kreál, hanem magukat idézik elő. Nem is a vagyonukra tekint az Isten, hanem a lelkükre és a szívükre, hogy milyen emberek valójában? Tekintsetek magatokra és egymásra szeretettel, és fogjatok össze az elme-tojáshéj feltörésének nehéz próbatételében! Embernek lenni, szeretni, hálásnak lenni igyekezzetek! Különbséget tenni, és ne megkülönböztetni igyekezzetek! Belül végtelen, kint véges. Belül örök, kint mulandó. Belül jelen, kint pillanat. Belül Élet, kívül halál. Belül Világosság, kívül sötétség és fény. Belül teljesség, kívül efemer. Belül azonosság, kívül magány. Belül Üresség, kívül semmi. Belül jelentés, kívül szó. Belül szeretet, kívül félelem és közöny. Belül eredet-tűz, kívül éhség. Belül eredet-víz, kívül szomjúság. Belül szerelem, kívül vágy. Belül igazság, kívül jog. Belül Valóság, kívül elme. Belül csend, kívül zaj. Belül Ige, kívül hang. Belül lélek, kívül test. A befelé egyenlő fölfelé, a kifelé egyenlő lefelé. A fölfelé egyenlő befelé, a lefelé egyenlő kifelé. Csak a szeretet győzheti le a halált. Csak a lélek ismeri fel a lelket. Csak a világosság ismeri fel a Világosságot. Csak az Élet ismeri fel az Életet. Fényből, sötétségből Világosságba, létből s halálból az Életbe teljesedjetek! A minőségeket egyesítve gyújtsátok Nappá a szívetekben a gyöngyöt! A hét próba nem mindegyikét lehet győzelemmel teljesíteni, van, amelyet azzal álltok ki, ha másokért veszíteni hajlandóak vagytok. Nem beleszóltok, nem térítetek, nem beavatkoztok, nem kényszerítetek, hanem közvetetten gondoskodva felmutattok, örökítetek, hagyományoztok, elérhetővé tesztek. 

Folytatás a szám szerint következő bejegyzésben - 

Nincsenek megjegyzések: